MYSHOPI PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd op 04/03/2024

1. Inleiding

De website www.myshopi.com en de mobiele applicaties myShopi (hierna genoemd "myShopi") worden ter beschikking gesteld door BD Media, met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE) 0786479364 ("BD Media", "ons", "wij", of enige andere soortgelijke uitdrukking). De gebruiker van myShopi ("gebruiker", "u", "jij", "je", "jouw", of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren via de "Contact"-pagina op myShopi of met een e-mail naar info@myshopi.com.

De huidige myShopi privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van myShopi. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op alle toepasselijke regelgeving, zoals de Belgische regelgeving als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als de "Wetgeving Persoonsgegevens").

BD Media is dan ook de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie zoals voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, contactkanalen, data doorgegeven door uzelf zoals preferenties (alias “favorieten”), shoppinglijsten, klantenkaarten, enz .

Ook minder evidente zaken kunnen echter als een persoonsgegeven aanzien worden, zoals een IP-adres.

3. Aanvaarding van de overeenkomst

De Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van myShopi, zoals onze Gebruiksvoorwaarden en onze Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".

Wij raden u sterk aan om alle documenten van de Overeenkomst aandachtig na te lezen, aangezien deze bepalingen kunnen bevatten die van groot belang zijn voor u, waaronder de wijze (inclusief beperkingen) waarop u van myShopi gebruik kunt maken, de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens, enz.

Door gebruik te maken van myShopi aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien u de Overeenkomst (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Overeenkomst niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van myShopi en de diensten die erop worden aangeboden.

Om myShopi te bezoeken, is het niet nodig te registreren. U kunt als bezoeker reeds, de online folders consulteren, de blog lezen, promo kortingsbonnen afprinten, enz.

Wenst u echter gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten, zoals shoppinglijstjes aanmaken, uw favoriete folders aanduiden, promoties (cashbacks) te benutten, enz., vragen wij u zich te registreren op myShopi. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.

BD Media kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag?

4.1. Bezoek aan myShopi

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan myShopi opgeslagen (zie ook onze Cookieverklaring):

 • uw taal
 • uw IP-adres
 • de website vanwaar u myShopi opvraagt
 • de pagina's die u op myShopi bezoekt
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan myShopi
 • de http-antwoordcode
 • alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt
 • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem
Het verwerken van deze gegevens laten ons toe om statistische, commerciële, analytische inzichten te verwerven omtrent het gebruik van onze website en uw gebruikservaring te verbeteren, wat een legitiem belang uitmaakt in hoofde van BD Media.

4.2. Registratie op myShopi

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten wordt u gevraagd om te registreren op myShopi en een account aan te maken. Bij een registratie wordt u, onder andere, om een emailadres en een paswoord gevraagd en nodigen wij u uitdrukkelijk uit om de Overeenkomst te aanvaarden. U gaat daarbij met myShopi de overeenkomst aan dat myShopi u verder op de hoogte zal houden van bijvoorbeeld commerciële acties en kortingen.

Daarnaast kan myShopi wanneer zij over een legitiem belang beschikt, de verkregen gegevens verder aanwenden voor statistische, commerciële, analytische en benchmarkdoeleinden.

4.3. Terugbetalingsacties (Cashbacks)

Wenst u gebruik te maken van de terugbetalingsacties (cashbacks), dan vragen wij u om uw account te vervolledigen en dient u vervolgens enkele verdere gegevens aan te vullen opdat wij u deze dienst kunnen verlenen. Deze gegevens zijn:

 • uw voor- en familienaam
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht
 • uw straatnaam en huisnummer
 • uw postcode
 • uw GSM-nummer
 • uw bankrekeningnummer
 • kasticket
Zonder deze gegevens kunnen wij uw registratie niet vervolledigen en zal u geen gebruik kunnen maken van de terugbetalingsactie waarbij u moet beschikken over een vervolledigd account. De gegevens zijn dus noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat.

Daarnaast kan myShopi bepaalde van de door u verstrekte gegevens verder aanwenden voor statistische, commerciële, analytische en benchmarkdoeleinden hetgeen een legitiem belang uitmaakt in hoofde van myShopi.

4.4. Deelname aan een wedstrijd

Wenst u deel te nemen aan één van onze wedstrijden, dan vragen wij volgende gegevens op:

 • uw voor- en familienaam
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht
 • uw straatnaam en huisnummer
 • uw postcode
 • uw GSM-nummer
Al deze gegevens moeten ingevuld worden, opdat u kunt deelnemen aan de wedstrijd. Zij zijn namelijk noodzakelijk in het kader van het wedstrijdreglement (overeenkomst) dat u heeft aanvaard.

4.5. De mobiele applicatie

Via de mobiele “myshopi” app is het mogelijk dat, na uw voorafgaandelijke toestemming, locatiegegevens worden verwerkt ook wanneer u de app niet gebruikt. Op deze manier kunnen wij u van verwittigen van de beste promoties en leukste aanbiedingen wanneer u in de buurt bent van een winkel. We gebruiken uw locatiegegevens voor deze toepassing, het sorteren van folders, het profileren van jou als gebruiker op basis van de winkels die je bezoekt en begrijpen zo beter de impact van onze folders op uw interesses.

4.6. Versturen nieuwsbrieven

Wenst u zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, dan vragen wij u uw e-mailadres en uw uitdrukkelijke toestemming opdat wij uw gegevens hiervoor mogen gebruiken.

5. Geven wij uw gegevens door aan derden?

De informatie, zoals beschreven in punt 4, die u aan ons doorgeeft, wordt niet doorgegeven aan derden. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken/gebruiken en om het aanbod op myShopi te verbeteren.

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks wel gebruik van de diensten van andere partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken en kwalificeren dus als "verwerker" in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Wetgeving Persoonsgegevens.

Door het gebruik van cookies, worden bepaalde gegevens overgemaakt aan Google (remarketing/Google adwords) en Facebook (Facebook pixel, custom audiences, lookalike audiences).

U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Wij zorgen er telkens voor dat passende waarborgen worden geboden (Modelcontractbepalingen) om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. U kan steeds verdere informatie verkrijgen omtrent deze "passende waarborgen" door ons te contacteren per e-mail op onderstaand adres.

6. Over welke rechten beschikt u?

U heeft het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en hier desgevallend een kopie van op te vragen. Op grond van de Wetgeving Persoonsgegevens, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Wetgeving Persoonsgegevens, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken, uw toestemming intrekken -of bezwaar maken tegen de verwerking. U beschikt ook over een recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons actief heeft meegedeeld.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via de ‘Contact-pagina’ op myShopi of ons een e-mail te sturen naar info@myshopi.com, met kopie van de voorzijde van uw eID . Bovendien, indien u geregistreerd bent, kan u ook zelf uw persoonsgegevens aanpassen via uw account op de website. Gelieve op te merken dat u zelf steeds ten volle aansprakelijk bent voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang u een actieve gebruiker bent, zodat u kunt blijven genieten van onze aanbiedingen en diensten speciaal op maat voor u. Indien u meer dan 3 jaar niet meer actief bent geweest, zullen al uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Dit is van toepassing voor alle gegevens die u ons doorgeeft als bezoeker of bij registratie op de website en in de mobiele applicaties.

De persoonsgegevens die u echter doorgeeft voor de terugbetalingsactie (Cashback) of in het kader van een wedstrijd, zullen na de terugbetaling zo lang als wettelijk verplicht, wettelijk bijgehouden worden.

8. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op myShopi maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

9. Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via info@myshopi.com.

Indien u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u vriendelijk ons eerst hierover te contacteren. Indien u meent dat wij geen passend gevolg hebben gegeven aan uw vraag of klacht, delen wij u graag mee dat u ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.