MYSHOPI GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst gewijzigd op 20/09/2022

1. Aanvaarding van de overeenkomst

De website www.myshopi.com en de mobiele applicaties myShopi (hierna genoemd "myShopi") worden ter beschikking gesteld door BD Media, met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE) 0786479364 ("BD Media", "ons", "wij", of enige andere soortgelijke uitdrukking). De gebruiker van myShopi ("gebruiker", "u", "jij", "je", "jouw", of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren via de "Contact"-tab op myShopi of met een e-mail naar info@myshopi.com.

De huidige myShopi gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de toegang tot en gebruik van myShopi. De Gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van myShopi, zoals onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".

Wij raden u sterk aan om alle documenten van de Overeenkomst aandachtig na te lezen, aangezien deze bepalingen kunnen bevatten die van groot belang zijn voor u, waaronder de wijze (inclusief beperkingen) waarop u van myShopi gebruik kunt maken, de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens, enz.

Door het aanklikken van het daartoe voorziene vakje of knop, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien u de Overeenkomst (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Overeenkomst niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van myShopi en de diensten die erop worden aangeboden.

BD Media kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

2. Diensten aangeboden op myShopi

2.1. Algemeen

myShopi biedt de gebruiker tal van functionaliteiten, zoals het raadplegen van reclamefolders van retailers, het gebruik maken van "cashback" acties, het afprinten van kortingsbonnen, locatie en openingstijden van winkels enz. Deze informatie wordt aangeleverd door derde partijen (zoals retailers of merkhouders) en de verstrekte informatie valt dan ook onder hun verantwoordelijkheid.

BD Media kan deze diensten steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker.

Om myShopi te bezoeken, is het niet nodig te registeren. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op myShopi. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.

Wenst u zich echter in te schrijven op onze nieuwsbrief, zodat u wekelijks onze communicaties m.b.t. promo’s en speciale acties via email ontvangt, vragen wij u eveneens om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

De dienst wordt in principe kosteloos aangeboden. De uitrusting die nodig is om van myShopi gebruik te maken (smartphone, tablet, PC, internetconnectie, enz.) wordt uiteraard door u gedragen zonder dat u recht heeft op enige terugbetaling van onzentwege. Indien sommige diensten toch kosten met zich meebrengen, dan zal dit worden vermeld. Sommige van de aangeboden diensten of voordelen (zoals bijvoorbeeld de cashback acties of de kortingsbonnen) zijn bovendien aan bijzondere voorwaarden onderworpen. U aanvaardt deze voorwaarden steeds te raadplegen en deze te aanvaarden alvorens op de dienst/het voordeel in te gaan.

2.2. Terugbetalingsacties (Cashbacks)

Sommige van de diensten kunnen een terugbetalingsactie omvatten ("Terugbetaling"). De aanbiedingen voor Terugbetaling zijn persoonlijk en zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers van myShopi. Het feit dat een bepaalde gebruiker in aanmerking komt voor een Terugbetaling betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Terugbetaling ook beschikbaar is voor andere gebruikers.

Een bepaald product kan slechts één keer worden terugbetaald per persoon, per smartphone terminal of per gsm-nummer, per e-mailadres, per bankrekeningnummer en per bewijs van aankoop. Terugbetalingen kunnen, behoudens indien expliciet anders overeengekomen, enkel aangevraagd worden door personen met een Belgische bankrekening. De voorwaarden voor Terugbetaling worden vermeld in de promotie. Het gaat onder meer om de geldigheidsduur van de terugbetalingsactie, het bedrag dat terugbetaald zal worden, het bewijs van aankoop dat moet geleverd worden om de Terugbetaling te ontvangen en eventueel een beperking in de zin van het aantal Terugbetalingen. Het terugbetaalde bedrag is altijd datgene dat in de voorwaarden van de Terugbetaling wordt vermeld, ongeacht het betaalde bedrag voor het product, de plaats van aankoop, of andere kosten die voortvloeien uit die aankoop. Wanneer een aanvraag voor Terugbetaling wordt ingediend via myShopi, zal een bevestigingsmail voor de aanvraag van Terugbetaling verzonden worden.

Wanneer een Terugbetaling aanvullende informatie vereist, zal een nieuwe e-mail worden verzonden. Wanneer een Terugbetaling werd gevalideerd, zal opnieuw een e-mail worden verzonden. De aanvragen voor Terugbetaling worden behandeld door de systemen en teams van BD Media. Als de Terugbetaling niet kan worden behandeld met de verstrekte informatie, ontvangt de gebruiker dus een verzoek om aanvullende informatie (bv. verzoek om een bewijs van aankoop of extra bewijs van identiteit). BD Media behoudt zich het recht voor om alle informatie op te vragen die noodzakelijk is voor het met voldoende zekerheid vaststellen van de identiteit van de koper en de geldigheid van het bewijs van aankoop.

Deze elementen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): het betalingsbewijs of een ander bewijs van de transactie, een kopie van de identiteitskaart of paspoort van de gebruiker, een adreslegitimatie, of de verpakking van het betrokken product met de barcode. De overdracht van deze elementen kan elektronisch worden aangevraagd (foto, scan, fax, e-mail) of per post. Bij het ontbreken van een gevraagd element, kan de Terugbetaling worden geweigerd zonder verdere motivering.

Zodra de Terugbetaling wordt goedgekeurd, zal deze Terugbetaling meestal plaatsvinden binnen de 7 dagen. Deze termijnen zijn slechts indicatief. BD Media behoudt zich het recht voor om deze termijnen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Bescherming van persoonsgegevens

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht BD Media bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Gelieve onze Privacyverklaring alsook onze Cookieverklaring hieromtrent na te lezen.

4. Intellectuele eigendom

Alle informatie op myShopi, daaronder begrepen alle teksten (waaronder brochures, kortingsbons, enz.), foto's, films, beelden, data, inhoud en structuur van databases op myShopi, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen die op myShopi voorkomen (globaal de "Informatie" genoemd), is beschermd door intellectuele rechten en behoren BD Media of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van deze personen de op, of via myShopi aangeboden Informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Indien gewenst, kan u ons hierover contacteren via de gegevens zoals weergegeven onder 1.

U heeft enkel de toestemming om de Informatie te raadplegen teneinde aan de door u geselecteerde acties deel te nemen. myShopi en Informatie zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie of myShopi (of delen ervan) niet reproduceren (behalve zoals hiervoor vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen of wijzigen, noch afgeleide werken maken van de Informatie of myShopi of deze verkopen of exploiteren. Evenmin mag u de Informatie of myShopi anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo's die op myShopi en in de Informatie worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en handelsnamen van BD Media of derden. Niets op myShopi mag worden uitgelegd als zou er, impliciet, uitdrukkelijk of anderszins, een recht of licentie aan u verleend zijn tot gebruik van een handelsmerk, handelsnaam of van logo's op myShopi en/of in de Informatie.

We behouden ons het recht voor op te treden (daaronder begrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden door welke partij dan ook.

5. Uw gebruik van myShopi

Om myShopi te betreden, te bezoeken of op enige andere manier gebruik te maken van myShopi, moet u ten minste 16 jaar oud zijn. Indien u nog geen 16 jaar bent, dient u de toestemming te hebben bekomen van een of beide ouders of van een wettelijke vertegenwoordiger. myShopi is enkel bedoeld voor en kan enkel worden gebruikt door personen die hun hoofdverblijfplaats hebben te België.

U mag myShopi enkel gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en op een wijze die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken. Zo stemt u er onder andere (maar niet beperkt) mee in om:

  • geen kassatickets te wijzigen, kopiëren of vervalsen of op een andere wijze deel te nemen aan de acties aangeboden via myShopi op een wijze die niet is toegelaten op grond van de Overeenkomst of als een normaal zorgvuldig persoon;
  • geen “deep-link”-technologie, “robot”-technologie, of andere automatische of handmatige apparaten, software, programma's, codes, algoritmes of andere methodes te gebruiken voor het openen, kopiëren of controleren van een onderdeel van myShopi of de Informatie;
  • de navigatiestructuur of presentatie van myShopi of Informatie op geen enkele wijze te reproduceren of te misleiden, of materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet voor dit doel door ons beschikbaar zijn gesteld via myShopi;
  • zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot een onderdeel of functie van myShopi, tot een ander systeem of netwerk dat op myShopi aangesloten is, of tot de servers, systemen of netwerken van een van onze handelspartners door middel van "hacking", het verzamelen van wachtwoordgegevens of door middel van elke andere illegale methode waarmee toegang tot gegevens wordt verkregen;
  • de kwetsbaarheid van myShopi of een met myShopi verbonden netwerk niet te zullen onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiliging of authenticatiemaatregelen op myShopi of een met myShopi verbonden netwerk te zullen schenden;
  • informatie over andere bezoekers van myShopi of andere klanten van BD Media, met inbegrip van "accounts" die niet van u zijn, op geen enkele wijze te zullen onderzoeken of te volgen met als doel materiaal of informatie te ontdekken, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens;
  • geen handelingen te verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van myShopi of onze systemen of netwerken, of met myShopi of met ons verbonden systemen of netwerken zouden kunnen veroorzaken in een poging om onze systemen te overbelasten met een "Denial of Service" of soortgelijke aanval;
  • geen apparaten, technologie of methoden te gebruiken die interfereren met het correct functioneren van functies op myShopi of met transacties die op myShopi worden uitgevoerd, of die het gebruik van myShopi door een andere persoon belemmeren;
  • geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificaties te manipuleren teneinde de oorsprong van berichten of toezendingen die u naar ons stuurt - via elke willekeurige website of een op elke willekeurige website aangeboden service - te verhullen;
  • zich niet voor te doen als iemand anders, of niet valselijk te beweren dat u een andere persoon vertegenwoordigt.
Indien BD Media zou vaststellen of een vermoeden heeft dat een gebruiker zich niet aan de in de Overeenkomst vastgestelde regels houdt, dan heeft BD Media het recht om deze gebruiker onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot myShopi te ontzeggen, nu en voor de toekomst.

6. Gebruikerscommunicatie en gebruikersinhoud

Onverminderd de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan (zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring), gaat u ermee akkoord dat elk materiaal en alle informatie, suggesties, ideeën, concepten, kennis, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicatie die u naar myShopi verzendt of op myShopi publiceert ("Gebruikerscommunicatie") beschouwd wordt als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U stemt ermee in af te zien van uw rechten om te worden geïdentificeerd als de auteur van de Gebruikerscommunicatie. BD Media mag Gebruikerscommunicatie naar eigen goeddunken voor welk doel dan ook gebruiken zonder dat u op welke wijze dan ook recht hebt op een vergoeding.

U garandeert dat u alle contractuele en/of wettelijke rechten (daaronder begrepen alle nodige auteurs- of enige andere intellectuele of industriële eigendomsrechten) heeft om de Gebruikerscommunicatie te plaatsen, en vrijwaart ons voor alle claims tegen BD Media als gevolg van een inbreuk op deze garantie. Wij aanvaarden niet dat Gebruikerscommunicatie wordt geplaatst dat illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk is, dat een strafbaar feit uitmaakt, dat aanspoort tot strafbaar gedrag, dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of dat anderszins in strijd met toepasselijke regelgeving zou kunnen zijn. Bovendien mag u de Gebruikerscommunicatie niet gebruiken voor politieke campagnes, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamailings, enige vorm van "spam" of op gelijk welke wijze die BD Media in strijd acht met een gebruik als een redelijk omzichtig en zorgvuldig persoon.

Daarnaast wijst BD Media elke aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van Gebruikerscommunicatie die door gebruikers wordt geplaatst. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn geenszins verplicht, om Gebruikerscommunicatie te verwijderen als deze informatie bevat die ongepast of onaanvaardbaar is.

7. Beveiliging van uw wachtwoord

Bepaalde functies of diensten die op of via myShopi aangeboden worden, vereisen een registratie (inclusief het kiezen van een log-in en wachtwoord en het opgeven van bepaalde persoonsgegevens). U bent zelf steeds ten volle verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien u foutieve of onvolledige gegevens hebt opgegeven of in stand houdt en daardoor bepaalde schade lijdt. Indien u deze gegevens wenst aan te passen, dan kan u ons steeds contacteren of u kunt zelf uw gegevens in uw account aanpassen.

U moet bovendien alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft, aangezien u verantwoordelijk bent voor alle transacties die onder uw wachtwoord worden uitgevoerd of ingediend. Neem onmiddellijk contact met ons op als u het vermoeden hebt dat een ongeautoriseerde persoon uw wachtwoord kent of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde wijze gebruikt wordt. Als we het vermoeden hebben dat de beveiliging geschonden wordt of dat myShopi misbruikt wordt, dan zijn we gerechtigd u te vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van tekortkomingen van u om uw wachtwoord en/of account te beveiligen.

8. Links naar myShopi; links van derde partijen op myShopi

Het maken of onderhouden van een link vanaf een andere website naar een pagina op myShopi zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het uitvoeren of weergeven van myShopi of Informatie of materiaal dat op myShopi weergegeven wordt, in frames of soortgelijke technologie op andere websites zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden. Alle toegestane koppelingen naar myShopi moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en voorschriften.

myShopi kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van BD Media. We zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, materiaal of informatie op dergelijke websites die geen eigendom zijn van noch worden gecontroleerd of beheerd door BD Media.

9. Aard van de dienstverlening

Wij proberen de informatie op myShopi zo goed mogelijk up to date te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet langer accuraat, volledig of anderszins incompleet is. Alhoewel u ons hierop attent kan maken, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor. Veel van de informatie die op myShopi wordt aangeboden, is bovendien afkomstig van derde partijen. Voor deze informatie kunnen we dus evenmin garanderen dat deze informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is en we zijn er dan ook niet aansprakelijk voor. Bovendien kunnen wij ook niet garanderen, en we aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid, dat deze informatie (bijvoorbeeld kortingsbonnen) in overeenstemming is met de geldende wetgeving (daaronder begrepen de wetgeving inzake consumentenbescherming).

BD Media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet aanvaarden van een promotie. Deze weigering geeft niet het recht om de waarde van de promotie op enig welke andere manier te laten vergoeden door BD Media. BD Media kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer u niet op de hoogte bent gesteld van bepaalde voordelen of informatie omwille van foutieve of onvolledige gegevens die u zelf heeft opgegeven.

We doen er verder met alle redelijke middelen alles aan om myShopi te beschermen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat dergelijke fouten voorkomen en zijn er dan ook niet aansprakelijk voor. Daarnaast moet myShopi van tijd tot tijd worden onderhouden. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat de toegang tot myShopi nooit zal worden onderbroken of belemmerd.

We zullen alles doen wat redelijk mogelijk is om myShopi te beschermen tegen computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent u echter dat we geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u zelf alle benodigde maatregelen zal nemen om uw eigen apparatuur of programma's te beschermen.

Rekening houdend met het bovenstaande, erkent u dat de inhoud op myShopi en het platform zelf aangeleverd worden in de staat dat deze zich bevindt, zonder dat hiervoor enige garantie verschaft wordt, impliciet noch expliciet. Het gebruik van myShopi en van de informatie op myShopi gebeurt louter op eigen risico van de gebruiker. In de mate dat dit wordt toegestaan onder toepasselijk recht, verwerpt BD Media eender welke garantie, daarbij inbegrepen impliciete garanties inzake kwaliteit of de geschiktheid van het platform of de informatie voor een welbepaald doeleinde.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is BD Media in geen geval aansprakelijk voor directe noch indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enz.) die in verband staat met het gebruik van myShopi, zoals (maar niet beperkt tot) acties die u heeft ondernomen als een gevolg van de informatie die beschikbaar was of is op myShopi, de onmogelijkheid om myShopi te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie niet accuraat of volledig is, enz.

Indien dwingende regelgeving het toch mogelijk zou maken om BD Media aansprakelijk te stellen voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van myShopi, binnen de perken van deze Gebruiksvoorwaarden, dan is de totale geaggregeerde (dit wil zeggen, niet berekend per schadeverwekkend feit) contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van BD Media verder beperkt tot vijfentwintig euro (€25).

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid uit waarvoor BD Media zich op grond van dwingende regelgeving niet kan exonereren.

11. Algemene bepalingen

De Overeenkomst wordt aangeboden in de Nederlandse en Franse taal. De Overeenkomst wordt door ons niet automatisch gearchiveerd, en u staat zelf in om een kopie van de Overeenkomst op te slaan en te bewaren.

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale en internationale wetten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden.

Als een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit, zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de betreffende voorwaarden, en de ongeldige of niet-afdwingbaar geachte bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Overeenkomst laten/laat varen, wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen noch nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Overeenkomst. Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Overeenkomst zijn cumulatief, en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van myShopi valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Rechtbanken (en Hoven) te Brussel exclusief bevoegd.